Bustan Ketab - بوستان کتاب
17 کتاب - از 11 تا 17
مجموعه ها : پژوهش های اسلامی صداوسیما
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
سپیده امید
سپیده امید
١٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 715
چکیده : کتاب «سپیده امید» قطره‏اى از دریاى بیکران «معرفت» به قبله خوبان، مهر تابان، موعود آخرالزمان است، امید که بذر
محبت را بیش از پیش در قلوبمان بیفشاند و اطاعت از محبوب را در اعمالمان به بار نشاند و «زیارت» و «شفاعت»نوررویان را ارمغانمان سازد.

12.
سربداران بیدار
سربداران بیدار
١٣۵٠٠١٢١۵٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 653
چکیده : نواب صفوى و یاران بزرگوارش سربداران بیدارى بودند که شجاعانه به مبارزه با شب پرستان بى مروت پرداختند و در این راه جز رضا و خشنودى خداوند هستى را طالب نبودند. آنان حلاج صفت
عشق را فریاد کردند و به آن نماز بردند و سرانجام در آن غوطه خوردند. عشقى راستین به خداوند و به برپایى دین و آیین اسلام ، عشقى به روشنایى .

13.
سلوک علوی
سلوک علوی
٢٢٠٠٠١٩٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 843
چکیده : تربیت، ضرورى‏ترین نیاز انسان است، چرا که وى مى‏تواند در پرتو تربیتِ صحیح روند تکاملىِ خویش را بپیماید. این مهم نیز به الگوها و اسوه‏هایى نیاز دارد. براى انسان مسلمان، معصومان(ع) بهترین الگویند. در این میان الگوى تربیتى امام على(ع) جاى‏گاه ویژه‏اى دارد.
مؤلف محترم در این اثر ابتدا ویژگى‏هاى تربیتى امام على‏7 را بیان کرده است. سپس روش‏هاى تربیتى آن حضرت را باز گفته است. در بخش دیگر، وظایف و مسئولیت‏هاى متولیان تربیتى را از دیدگاه امام‏على(ع) برشمرده است.
این سه بخش بر روى هم، دیداندازى کلى از تربیت اسلامى را فراروىِ خواننده نهاده و آن را با گوشه‏اى از معارفِ عظیمِ علوى آشنا مى‏سازد

14.
سیمای روزانه فرد مسلمان
سیمای روزانه فرد مسلمان
٢٧٠٠٠٢۴٣٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1474
چکیده : ویژگى‏هاى مسلمان واقعى و ارائه تصویرى جامع از او، مشروط به شناخت آداب و اصولى است که از نظر اسلام باید در تمام فعالیت‏هاى روزانه وى جریان داشته باشد. اثر حاضر، تلاشى است براى ارائه چهره انسان مسلمان، آن‏گونه که پیشوایان معصوم به تصویر کشیده‏اند.

15.
سیمای مسیح
سیمای مسیح
١٢٠٠٠١٠٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 586
چکیده :
مسیح (ع ) از سلاله پاکان و از دامنِ <مریم > عفیف آمد و با خود، طراوت قلوب و ارمغان جان ها را به ارمغان آورد. میلاد او بارانِ نور و مهربانى بر خاک تیره بود که از دیو جهل وخرافه به تنگ آمده بود.
این اثر بر آن است تا سیماى نورانى مسیح مقدس را با بهره گیرى از آیات ، روایات و تاریخ به تصویر درآورد.

16.
گلبانگ عدالت
گلبانگ عدالت
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 551
چکیده :
عدالت،رکن بنیادین نظام هستى است و انسان نیز بنابر تمایل فطرى همیشه در جست وجوى آن بوده است،
اما اجراى آن در میان جوامع انسانى، همیشه با موانع و مشکلاتى روبه رو بوده و هست. غفلت از این موانع، دست یابى به این آرمان والاى ارزشى را به تأخیر مى اندازد.

اثر حاضر با نگاهى جامع به عدالت، علاوه بر بررسى مسائل اساسى و مفهومى عدالت، به امعان نظر در حوزه هاى تحققِ آن مى پردازد.

17.
نظم و انضباط
نظم و انضباط
٢٢٠٠٠١٩٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 791
چکیده : سرگذشتِ انسان‏هاى موفق - بى‏هیچ استثنایى - همه حکایت از این دارد که آنان با مددگیرى از «نظم و انضباط» به‏
هدف‏هاى مادى یا معنوى خود رسیده‏اند. هم‏چنین جامعه‏هاى متمدن، جوامعى‏اند که عنصر «نظم» در همه امور
اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامىِ آن چشم‏گیر است.
پس براى پیشرفت فردى و اجتماعى باید با قانونِ خلقت - نظم - همراه شد و راه‏هاى تقویت آن را شناخت و آفت‏هایش‏
را بر طرف کرد. اثر حاضر در هشت فصل این موضوع را بررسى کرده است.


پرفروش ترین کتاب پژوهش های اسلامی صداوسیما
روح بهارروح بهار
١۶٠٠٠١۴۴٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اصالت جاویداصالت جاوید
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
رسانه ها و راه های تقویت مشارکت مردمرسانه ها و راه های تقویت مشارکت مردم
١٣٠٠٠١١٧٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
گلبانگ عدالتگلبانگ عدالت
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
سیمای مسیحسیمای مسیح
١٢٠٠٠١٠٨٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب پژوهش های اسلامی صداوسیما
روح بهار
روح بهار

١۶٠٠٠١۴۴٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر