Bustan Ketab - بوستان کتاب
10 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید
0 نظر  
کد : 1496
چکیده : کتاب «تجرید الاعتقاد» اثر محقق طوسى از بهترین آثارى است که در علم کلام، مطابق مذهب امامیه، تألیف شده است. علاءالدین قوشجى، عهده‌دار، شرح و نقدى بر این اثر به نام «الشرح الجدید» بر مذاقِ مذهبِ اهل‌سنت گردید. اما علماى شیعه از جمله محقق اردبیلى در اثر حاضر به شیوه مستدل، به اثبات درستىِ عقاید شیعه امامیه پرداخته و همه اعتراض‌هاى قوشجى و دیگر عالمان اهل‌سنت را پاسخ گفته است.

2.
اهداف ومباني مجازات
0 نظر  
کد : 1285
چکیده :
مجازات در آرامش و آراستگىِ زندگىِ گروهى و سامان‏دهىِ پیوندهاى افراد آن، راه‏کارى بایسته و سازوکارى سامان‏ده به شمار مى‏آید. کاوش درباره «چرایىِ» مجازات، در دو حوزه بررسىِ زیرساخت‏ها و نیز دستآوردها و پیام‏هاى آن انجام مى‏گیرد که از رویکردِ نخست به «مبانى» و دوم به «اهداف»، یاد مى‏شود. نوشتار حاضر، هر یک از این دو قلمرو را در آینه اسلام و مکاتب کیفرىِ حقوق جزا کاویده است.

3.
باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق
2 نظر  
کد : 694
چکیده : یکى از پدیده‏هاى دانش پزشکى بارورى‏هاى پزشکى است. این رخداد نسبت به ره‏آوردهاى دیگر علمى امتیاز خاصى دارد و از جنبه‏هاى گوناگونِ جنین‏شناسى، روان‏شناسى، جامعه‏شناسى و در نهایت از دیدگاه فقهى و حقوقى قابل بررسى است.
تحقیق حاضر درصدد است که میان عرصه دانش جدید پزشکى و دانش فقه (فقه شیعه و اهل‏سنت) و حقوق (ایران و پاره‏اى کشورهاى دیگر) تعامل و سازوکار مناسب ایجاد نماید. از این رو در سه بخش پزشکى (موضوع‏شناسى) فقهى (حکم‏شناسى) و حقوقى (وضع حقوقى و اثرشناسى) تدوین گردیده است. محورى‏ترین پرسش‏ها دو پرسش زیر مى‏باشد:
.1 آیا تولید نسل (در اسلام) منوط به رابطه زوجیت است؟ به تعبیر روشن‏تر آیا بارورى پزشکى به‏طور کلى و تزریق اسپرم یا تخمک بیگانه و یا بهره‏گیرى از رحم جانشین به طور خاص جایز است یا نه؟
.2 وضع حقوقى (نسب) فرزند به دنیا آمده و آثار حقوقى آن چیست؟

4.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام
0 نظر  
کد : 2058
چکیده : فقه اسلامى دریاى بى‏کرانه‏اى است که پژوهشگران هر زمان که بکوشند و به ژرفاى آن راه یابند، به قدر توان گهرهاى ناب و فراوان به دست مى‏آورند و کتاب حاضر گوشه‏اى از آن عمق و غنا را مى‏نمایاند.

این اثر با تلاشى ستایش‏برانگیز، آراى فقیهان شیعه و سنى را گردآورده و گاه بر آنها تجزیه و تحلیل و نقدهایى را افزوده است. کتاب در دو بخش سامان یافته است: 1 . موارد زندان با 14 فصل؛ از جمله: حبس در مورد قتل، دزدى، مرتد، فحشا، حبس در مسائل زناشویى، حبس کارگزاران و کارکنان و... 2 . حقوق زندانى و احکام زندان با21 فصل؛ از جمله: حقّ زندانى در صورت تبرئه، حقّ زندانى براى حضور در مراسم مذهبى، حقّ ملاقات با نزدیکان و غیر آنان، حقّ رفاه، حقّ مرخصى، حقّ تعجیل در محاکمه و....

5.
حقوق محجورین
حقوق محجورین
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2686
چکیده : حقوق محجورین در فقه اسلامی که نتیجه نگاه انسان مدارانه و دید حمایتی حقوق اسلامی به افراد ضعیف در جامعه است، زاویه ای از لطافت های مکتبی را مجسم می سازد که بیشترین سهم را به فضائل اخلاقی و غیرمادی می دهد و با این حال از مصالح مادیِ افرادی محجور، غافل نمانده و برای نگه‌داری از آنان و اموالشان، لطایف حقوقی و قانونی زیادی را مورد توجه قرار می دهد! این ژرفای بینش و طراوت اندیشه و میراثی که از چهارده قرن پیش، سندی برای حمایت صادقانه از حقوق بشر است، همواره در تاریخ، بی بدیل و بلامعارض مانده و شایسته ستایش است. پژوهش حاضر بر آن است که دقت و جامعیتِ نگرش دینی را در وضع و تدوین احکام حقوقی در خصوص محجورین ترسیم نماید.

6.
حقوق معنوی آثار فرهنگی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
0 نظر  
کد : 2385
چکیده : یکی از مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی، مسئله حقوق معنوی آثار فرهنگی است. حقوق معنوی متضمن حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان این آثار است. این حقوق انحصاری مشتمل بر حقوق اخلاقی و مالی می¬باشد که به موجب حقوق اخلاقی، پدیدآورنده از حق اختصاص اثر خود و دفاع در مقابل تحریفات دیگران برخوردار می¬شود و به موجب حقوق مالی، پدیدآورنده، اجازه انتفاع و بهره¬برداری مالی از اثر خود را دارد. کتاب حاضر جهت آشنایی پدیدآورندگان آثار فرهنگی، به بیان و تحلیل حقوقی که در قانون ایران به آن تعلق می¬گیرد و اثبات مشروعیت این حقوق با استناد به فقه امامیه می¬پردازد.

7.
ماده شانزدهم کنوانسیون زنان از نگاه فقه شیعه
0 نظر  
کد : 1083
چکیده : کنوانسیونِ (Konvansiyon / عهدنامه) محوِ تبعیض علیه زنان، برابرى و تشابه کاملِ زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى است. ماده شانزدهم این عهدنامه از تساوىِ حقوق زن و مرد براى انجام ازدواج و تحقق نکاح، سخن گفته است.
اثر حاضر، بند شانزدهم این کنوانسیون را از نظر فقه و حقوق اسلامى بررسى کرده است.


8.
مرور زمان
مرور زمان
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 737
چکیده : دانش حقوق با ابداع و کاربرد ابزار حقوقى «مرور زمان» کوشیده است تا شکاف میان گذر پرتحول زمان و انباشت پرتعداد دعاوى را به نوعى پاسخ گوید و با برش دادن به وضعیت‏هاى آشفتگى‏آور در عرصه روابط، به سمت تثبیت و تحکیم این روابط گام بردارد. از این‏رو اصل مرور زمان در حقوق به وضوح به فلسفه‏اى اشاره مى‏کند که تحول روابط اجتماعى در گذر زمان بر آن بنا شده است.
با توجه به نکته فوق، ضرورت پرداختن به مسئله مرور زمان در فقه که در شرح وظایف، حیطه و اختیار به‏گونه‏اى چشم‏گیر با حقوق، هم‏داستان است و هم‏چون آن در معرض پرتو پر قدرت روابط جدید اجتماعى و مناسبات برآمده از آن قرارداد، آشکار مى‏گردد.
این اثر، در سه فصل، ابتدا کلیات این موضوع، سپس مرور زمان در حقوق عرفى و آن‏گاه حقوق اسلامى را کاویده است.

9.
وکالت در حقوق تجارت
وکالت در حقوق تجارت
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 574
چکیده : مهم ترین عناوینى که در کتاب حاضر مورد بحث قرار گرفته به شرح زیر است :
تبیین عناوینى چون شریعت ، فقه ، قانون و حقوق و بیان رابطه فقه و حقوق به خصوص فقه و حقوق تجارت ; تعریف و ماهیت نمایندگى و قلمرو آن ; تطبیق بارزترین و مهم ترین مصداق وکالت از شخص حقوقى در قانون تجارت بر رابطهء بین مدیران و شرکت هاى تجارى مربوطه و نقد آن ; بررسى وکالت در اسناد تجارى در دو بخش وکالت در وصول ووکالت در صدور.

10.
کفویت در ازدواج  : در قلمرو فقه اسلامی و حقوق ایران
2 نظر  
کد : 2107
چکیده : مفهوم لغوی و دامنة کاربرد «هم‌شأنی» در عرف و پیشینة بحث از آن در فقه اسلامی و تفاوت آرای عالمان مذاهب اسلامی در گستردگی معنای اصطلاحی آن، و نیز تأثیر آن در هویت‌بخشی، پایه‌ریزی و پایداری نظام خانواده، پژوهش دربارة آن را ضروری می‌کند. این اثر در چند فصل این مسئله را حل کرده است.

پرفروش ترین کتاب حقوق
وکالت در حقوق تجارتوکالت در حقوق تجارت
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
مرور زمانمرور زمان
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجریدالحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید
با حواشی : احمد عابدی
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب حقوق